Regulamin

& 1 Komitet i Organizator Turnieju

Komitet Turnieju składa się z dwóch lub trzech osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju lub opcjonalnie Przedstawiciel Pola, na którym rozgrywany jest Turniej. Organizatorem turnieju jest klub golfowy 4GOLFERS  

&2 Uprawnieni do gry w turniejach

 • Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa. 
 • Zawody rozgrywane będą zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.W przypadkach spornych związanych z interpretacją reguł decydująca jest wersja angielska wydana przez R&A i USGA.

&3 Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

 • Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są  poprzez rejestrację w Eaglu na stronie www.pzgolf.pl.
 • Rejestracja nie jest jednoznaczna  z  zakwalifikowaniem gracza do turnieju.
 • Opłatę za turniej należy uiścić przelewem na konto, którego numer zostanie podany do ogólnej wiadomości,  Po zaksięgowaniu opłaty gracz zostanie przeniesiony na listę zakwalifikowanych.
 • Wysokość opłat turniejowych jest podana na stronie www.4golfers.pl w zakładce TURNIEJE oraz na eagle PZGolf.
 • Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na karcie każdego turnieju na www.pzgolf.pl.
 • Komitet Turnieju może nie dopuścić gracza do zawodów bez podania przyczyny swojej decyzji.
 • Przelanie opłaty turniejowej przez gracza niezakwalifikowanego nie skutkuje zakwalifikowaniem go, a wpłata zostanie mu zwrócona.

Rejestracja do turnieju, w miarę dostępności miejsc, możliwa jest do godziny 12:00 dnia poprzedzającego turniej. Oficjalne zamknięcie listy startowej nastąpi o godzinie 12:00 na dzień przed rozpoczęciem turnieju. Ogłoszenie listy startowej odbędzie się na dzień przed rozpoczęciem turnieju o godzinie 18:00 w Biurze Zawodów oraz następnie zostanie ona umieszczona na stronie www.4golfers.pl w eagleu i FB.  

&4. Tee, format turnieju

 • Turniej rozgrywany będzie w ciągu jednego dnia na 18 dołkach. Format gry –  , stableford netto.
 • Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone, juniorzy i dzieci – czerwone

&5. Grupy handicapowe, klasyfikacja zawodników.

W turniejach eliminacyjnych 4 GOLFERS CUP zawodnicy biorący udział będą klasyfikowani zgodnie z posiadanym HCP WHS w następujących grupach:   łacznie kobiety i mężczyźni  

Grupa Handicapowa od 0 do 14,0 – stableford netto

Grupa Handicapowa od 14,1 do 24,0 – stableford netto

Grupa Handicapowa od 24,1 do 36,0 – stableford netto

Do gry dopuszczeni są zawodnicy z HCP większym niż 36, jednak w klasyfikacji stableford netto turniju  będą traktowanie jako zawodnicy z HCP 36   W czasie trwania całego cyklu turniejów będzie prowadzona klasyfikacja generalna cyklu 4GOLFERS CUP. Tworzona jest ona na podstawie 4 najlepszych wyników STB Netto zawodnika w całym cyklu Zdobywca największej ilość punktów w klasyfikacji każdej grupy HCP wygrywa pobyt na jednym z 6 partnerskich pól cyklu. Zwycięzca ma do wyboru pobyt z dostępnych voucherów . W wyborze vocherów pierwszeństwo mają zawodnicy z wyższych kategorii HCP

&6. Standardy zachowania graczy podczas wszystkich turniejów

 • Zabronione jest wchodzenie graczy do stref zabronionej gry na polach, gdzie one występują,
 • Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe tj. naprawiają ślady po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty,
 • Grają zgodnie z zasadami Ready Golf,
 • Nie jest akceptowane używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe,
 • Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola,
 • Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i widzów,
 • Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy.
 • Kary za złamanie w/w standardów
 • Pierwsze złamanie standardu zachowania – ostrzeżenie
 • Drugie złamanie – jeden punkt karny
 • Trzecie złamanie – dyskwalifikacja

&7. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe

 • Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 5.3a), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku.
 • W rozgrywkach Stableford Komitet odejmie dwa punkty od jego wyniku ogólnego rundy (Reg. 21.1c).
 • W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie on zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 • Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 5.4b).

&8. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę  oraz niebezpiecznej sytuacji

(Reg. 5.7b)

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki.

 (Reg. 5.7b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:  

 • Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z  Reg.5.7b(1). Jeżeli zawodnik nie przerwie gry  natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.  

 • Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z  Reg. 5.7b(2).
W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.  

 • Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.  

&9. Zdawanie kart wyników

 • Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
 • Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary Reg. 3.3b.
 • Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.

&10. rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

 • Na pierwszym miejscu w klasyfikacji Stbleford netto  we wszystkich turniejach zadecyduje niższy HCP , w przypadku takiego samego HCP rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik stroke play brutto w następującej kolejności: dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.

&11. Nagrody

 • Zawodnik może otrzymać nagrody tylko w jednej kategorii. Kategorią pierwszą jest kategoria brutto.
 • Zgodnie z Regułami Golfa R&A Rules Limited golfista amator może przyjąć nagrodę lub voucher nagrody o rynkowej wartości nie przekraczającej 500 GBP, lub równowartości w krajowej walucie (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Limit otrzymanych nagród przez golfistę amatora obejmuje wszystkie wygrane nagrody lub vouchery nagród w jakichkolwiek zawodach, tj. nagrody główne (1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce itd.), longest drive, nearest the pin, itp. (nie dotyczy hole-in-one oraz miejsca w reprezentacji).
 • Golfista amator może przyjąć nagrodę symboliczną o dowolnej wartości (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Nagrodą symboliczną jest trofeum (tj. puchar, medal, odznaka, itp.) wykonane ze złota, srebra, ceramiki, szkła itp, które jest trwale i w widoczny sposób wygrawerowane. Odniesienie się do grawerunku jest o tyle istotne, aby odróżniał on trwale te nagrody od innych przedmiotów do zwykłego użytkowania, np. takich jak zegarki, torby, torby golfowe itp. Chociaż takie przedmioty mogą być wygrawerowane lub oznakowane, przyjęcie tej nagrody przekraczającej limit z reguły 3-2a będzie złamaniem reguły statusu amatora.
 • Golfista amator może przyjąć nagrodę o wartości rynkowej przekraczającej 500 GBP lub jej ekwiwalent, włącznie z nagrodą pieniężną, za hole-in-one wykonany podczas rundy golfa. Ważne jest to, że hole-in-one musi być zrobiony podczas rundy golfa i być z nią związany.
 • W przypadku, gdyby zawodnik w jednym turnieju zdobył nagrody o wartości przewyższającej 500 GBP musi zdecydować o rezygnacji z części nagród tak aby nie przekroczyć limitu 500 GBP. Nagrody, z których zrezygnuje zawodnik przejdą w poczet nagród kolejnego turnieju. Przyjęcie nagród przekraczających limit 500 GBP przez zawodnika amatora wiąże się z utratą statusu amatora i brakiem możliwości uczestnictwa w turniejach organizowanych dla golfistów amatorów.

&12. Konkursy dodatkowe

W trakcie cyklu turniejów 4GOLFERS CUP  mogą być rozgrywane na dołkach wyznaczonych przez komitet turnieju następujące konkursy dodatkowe: Nearest to the Pin oraz Longest Drive. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii zamknięcia turnieju połączonej z wręczeniem nagród. 

&13. Zmiany w Regulaminach Zawodów

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Zawodów Turnieju 4 GOLFERS CUP przed rozpoczęciem turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.4GOLFERS.pl w najkrótszym możliwym terminie. Zmiany regulaminu podjęte tuż przed rozpoczęciem turnieju będą publikowane w Biurze Zawodów.  

&14. Postanowienia dodatkowe

 • Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 • Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 • Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.
 •  Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,ii. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,iv. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.
 • Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową.

&15. Postanowienia końcowe

 • Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu Turnieju 4GOLFERS CUP oraz Regulaminów Zawodów są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
 • Wyznaczony zostanie skład obsady sędziowskiej poszczególnych turniejów w tym Sędziego Głównego Turnieju, którego decyzje w zakresie stosowania Reguł gry w golfa są ostateczne.
 • Wszelkie uwagi uczestników Turnieju dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie do Komitetu Turnieju.
 • Rejestracja na turniej oznacza, że gracz zapoznał się z Regulaminem Turnieju

  Rejestracja na turniej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.